Taller webapps, com preparar l’entorn de programació

Mac OSX

Instal.lat XCode descarregant l’app des de AppStore. A continuació instal.lar XCode Command Line Tools.

Des de XCode>Preferences>General>Downloads>Components>Command Line Tools.

(Es un proces llarg)

[recomanat] IDE: instal·lar Visual Studio Code, des de https://code.visualstudio.com/download 

Alternativament IntelliJ (trial), Eclipse (free) o altres.

[requerit] instal·lar HomeBrew (https://brew.sh)

/usr/bin/ruby -e “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)”

[recomanat] instal·lar iTerm2

brew cask install iterm2

(sortir de Terminal i obrir iTerm2)

[recomanat] instal·lar ZSH 

brew install zsh zsh-completions

Activar ZSH com shell del usuari en lloc de BASH

chsh -s $(which zsh)

[recomanat] Instal·lar “Oh-My-Zsh”

sh -c “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh)”

[requerit] Instal·lar GIT

git –version

brew install git

[requerit] Instal·lar Java JDK8

brew cask install java8

[requerit] Instal·lar Maven

brew install maven

[requerit] Instal·lar Gradle

brew install gradle

[requerit] Instal·lar NodeJS

brew install nodejs

[requerit] Instal·lar CURL

brew install curl

[requerit] Instal·lar varis frameworks

npm install -g npm

npm install -g yo

npm install -g generator-jhipster

[recomanat] SublimeText

brew cask install sublime-text

alternativament instal·lador convencional des de https://www.sublimetext.com

[recomanat] Visual Studio Code ()

brew install visual-studio-code

alternativament instal·lador convencional des de https://code.visualstudio.com/download

[recomanat] Instal·lar SourceTree des de https://www.sourcetreeapp.com

[recomanat] Springboot CLI

brew tap pivotal/tap

brew install springboot

 

WINDOWS

Es important tenir instal.lat .NET Framework (https://www.microsoft.com/net/download), descarregar la ultima versió i executar el setup.exe. (Es una proces llarg)

[requerit] Instal·lar Chocolatey, versió open source, free. Descarregar instal·lador a https://chocolatey.org

Si ja esta instal·lat, verificar instal·lacions existents executant:

choco list –local-only

Alternativament instal.lar Scoop (), te receptes similars a Cocolatey.

Es recomanat instal-lar els dos sistemes.

iex (new-object net.webclient).downloadstring(‘https://get.scoop.sh‘)

Instal·lar diverses aplicacions i frameworks…

[requerit] Instal·lar NodeJS

choco install nodejs

[requerit] Instal·lar JHipster

choco install jhipster

[requerit] Instal·lar CURL

choco install curl

[recomanat] Instal·lar Springboot CLI

choco install spring-boot-cli –version 2.0.4

[recomanat] Instal·lar SublimeText 3, des de https://www.sublimetext.com

[recomanat] Instal·lar SourceTree des de https://www.sourcetreeapp.com

[recomanat] Instal·lar Visual Studio Code des de https://code.visualstudio.com/download

Anuncios

Taller introductori webapps

Workshop FMCat

“Desenvolupament d’Aplicacions híbrides web / mobile per a sistemes FileMaker”

Descripció

Taller d’iniciació a la creació d’aplicacions híbrides, per navegador o natives per a plataformes mòbils, emprant fonts de dades FileMaker.
Es mostrarà el procés de creació d’aplicacions emprant tecnologies d’última generació en cadascuna de les parts, des de l’accés a les dades mitjançant una API REST a mida o emprant la DATA API de FileMaker Server fins a la creació dels clients tant en versió HTML / Javascript / CSS per a navegadors convencionals com versions natives per a dispositius mòbils iOS, Android o Windows.

Els treballs del taller s’enfocaran primer a configurar les tecnologies bàsiques a emprar en cada àrea valorant les diferents opcions existents i analitzant les raons d’elecció en cada cas, encara que finalment es mostraran les opcions existents per a l’automatització i generació d’aplicacions que redueixen dramàticament la complexitat i temps de desenvolupament. Es realitzaran diversos exemples funcionals en cada cas.

Durant el procés s’introduiran conceptes sobre totes les eines de treball necessàries per a la compilació i generació de les aplicacions, gestors de dependències, generadors de codi i eines d’edició recomanades. Es proporcionaran un seguit de receptes d’instal·lació i configuració de l’entorn de treball i depuració, tant en equips OSX com Windows.

Descripció estesa (programa detallat):

1.A FMS v11 ~ 16

NOTA: Mòdul no necessari en cas de disposar d’FMSv17 ja que aquesta versió disposa del servei REST necessari per connectar directament amb la part servidor del punt 1.B

* Creació serveis REST emprant FMS JDBC, SpringBoot (Java), NodeJS (Javascript)
* Emulació de DATA API per compatibilitat futura amb FMS v17 i posteriors
* Disseny per a treball simultani amb diversos sistemes de bases de dades (cas FMS + MariaDB / MySQL)
* Documentació APIs REST automatitzada (Swagger)

1.B Aplicació Servidor

* Instal·lació i descripció del kit bàsic de desenvolupament (IDE, gestió de dependència i frameworks)
* Ús dels serveis REST de FMS16 o Data API FMS17 (directament)
* Seguretat (local o externa), implementació de Cross Origin (CORS)
* Instal·lació com a servei, monitorització i depuració
* Connexió a altres serveis no FMS (filesystem, PDF, missatgeria, server push, WebSockets …)
* Opcions professionals i de codi obert de desenvolupament i generació automatitzada (Cuba, Vaadin, JHipster)
* Estratègies d’escalabilitat i seguretat.

2. A Creació aplicació client

* Revisió i anàlisi de les diferents opcions incloent professionals o gratuïtes.
* Creació d’interfícies de client mitjançant frameworks (Angular, React, Vue). Opcions i ús de Components UI (Materials, PrimeNG). Us de llibreries d’estil (Bootstrap)
* Estratègies per apps multi-dispositiu

2.B Distribució

* Introducció a les tecnologies de compilació en formats nadius (Cordova)
* Introducció a les plataformes de desplegament i distribució (Ionic i altres)
* Generació d’aplicacions natives (iOS + Android) amb Ionic.
* Test dinàmic en dispositius mòbils (Ionic Developer)

 

Taller introductorio webapps

Workshop FMCat

“Desarrollo de Aplicaciones híbridas web/mobile para sistemas FileMaker”

Descripción

Taller de iniciación a la creación de aplicaciones híbridas, para navegador o nativas para plataformas móviles, empleando fuentes de datos FileMaker.
Se mostrará el proceso de creación de aplicaciones empleando tecnologías de ultima generación en cada una de las partes, desde el acceso a los datos mediante una API REST a medida o empleando la DATA API de FileMaker Server hasta la creación de los clientes tanto en versión HTML/Javascript/CSS para navegadores convencionales como versiones nativas para dispositivos móviles iOS, Android o Windows.

Los trabajos del taller se enfocaran primero en configurar las tecnologías básicas a emplear en cada área valorando las distintas opciones existentes y analizando las razones de elección en cada caso, aunque finalmente se mostraran las opciones existentes para la automatización y generación de aplicaciones que reducen dramáticamente la complejidad y tiempo de desarrollo. Se realizarán diversos ejemplos funcionales en cada caso.

Durante el proceso se introducirán conceptos sobre todas las herramientas de trabajo necesarias para la compilación y generación de las aplicaciones, gestores de dependencias, generadores de código y herramientas de edición recomendadas. Se proporcionaran una serie de recetas de instalación y configuración del entorno de trabajo y depuración, tanto en equipos OSX como Windows.

Descripción extendida (programa detallado):

1.A FMS v11~16

NOTA: Modulo no necesario en caso de disponer de FMSv17 ya que esta versión dispone del servicio REST necesario para conectar directamente con la parte servidor del punto 1.B

* Creación servicios REST empleando FMS JDBC, SpringBoot (Java), NodeJS (Javascript)
* Emulación de DATA API para compatibilidad futura con FMS v17 y posteriores
* Diseño para trabajo simultáneo con varios sistemas de bases de datos (caso FMS + MariaDB/MySQL)
* Documentación APIs REST automatizada (Swagger)

1.B Aplicación Servidor

* Instalación y descripción del kit básico de desarrollo (IDEs, gestión de dependencia y frameworks)
* Uso de los servicios REST de FMS16 o Data API FMS17 (directamente)
* Seguridad (local o externa), implementación de Cross Origin (CORS)
* Instalación como servicio, monitorización y depuración
* Conexión a otros servicios no FMS (FileSystem, PDF, mensajería, server push, websockets…)
* Opciones profesionales y open source de desarrollo y generación automatizada (Cuba, Vaadin, JHipster)
* Estrategias de escalabilidad y seguridad.

2.A Creación aplicación cliente

* Revisión y análisis de las distintas opciones incluyendo profesionales o gratuitas.
* Creación de interfaces de cliente mediante frameworks (Angular, React, Vue). Opciones y empleo de Componentes UI (Materials, PrimeNG). Empleo de librerías de estilo (Bootstrap)
* Estrategias para apps multi-dispositivo

2.B Distribución

* Introducción a las tecnologías de compilación en formatos nativos (Cordova)
* Introducción a las plataformas de despliegue y distribución (Ionic y otras)
* Generación de aplicaciones nativas (iOS+Android) con Ionic.
* Test dinámico en dispositivos móviles (Ionic Developer)